OBCHODNÍ PODMÍNKY

Mgr. Michaely Mrázkové

místo podnikání 252 10 Líšnice, č.p. 20

IČO: 10709711

telefonní číslo: +420 731 558 486

bankovní spojení: 123-3960730207/0100

 

e-mail: michaela@lecivyuklid.cz

 

pro prodej zboží, kurzů a dárkových poukazů na zboží či služby prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.lecivyuklid.cz:

 

Čl. I.

Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány dle ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) prodávajícím, kterým je fyzická osoba Mgr. Michaela Mrázková, podnikatel ve smyslu § 420 občanského zákoníku, s živnostenským oprávněním vydaným na základě zákona o živnostenském podnikání, místem podnikání (sídlem) v Líšnici, ev. č. 20, PSČ 252 10, IČO: 10709711 (dále jen „prodávající“).

Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklé na základě kupní smlouvy nebo jiné úplatné smlouvy (zejména, je-li předmětem takové smlouvy úplatné zpřístupnění on-line produktů nebo poskytování služeb) uzavírané prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Pro účely těchto obchodní podmínek se kupní smlouvou (dále jen „kupní smlouva“) rozumí jakákoli úplatná smlouva uzavíraná prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího bez ohledu na předmět takové smlouvy, nevyplývá-li výslovně dále z obchodních podmínek jinak.

Předmětem kupní smlouvy je buď (1) zboží, které je prezentováno a prodáváno v internetovém obchodě prodávajícího (dále jen „zboží“), anebo (2) on-line kurzy pořádané prodávajícím, popř. jiné on-line produkty prodávané či prezentované prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále společně jen „kurz“ či „kurzy“); anebo (3) (dárkové) poukazy na nákup konkrétního zboží anebo konkrétního kurzu, anebo (dárkové) poukazy na konzultační služby poskytované prodávajícím, tak jsou prezentovány v internetovém obchodě prodávajícího (dále jen „služby“), anebo (4) dárkové poukazy na určitou nominální hodnotu s tím, že osoba, která uplatní poukázku u prodávajícího, může zakoupit jakékoli zboží, kurzy prodávané nebo služby nabízené v internetovém obchodě prodávajícího za podmínek dále stanovených v těchto obchodních podmínkách (dále jen „dárkové poukazy“). Poukazy na zboží či kurzy, poukazy na služby a dárkové poukazy jsou společně uváděny jen jako „poukaz“ nebo „poukazy“.

Internetový obchod je prodávajícím provozovaný na webové stránce umístěné na internetové adrese www.lecivyuklid.cz (dále jen „webová stránka“) prostřednictvím jejího webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Není-li dále výslovně uvedeno jinak, tyto obchodní podmínky se vztahují jak na spotřebitele ve smyslu § 419 občanského zákoníku, tedy fyzické osoby, které uzavírají kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „kupující – spotřebitel“), tak i na osoby ve smyslu § 420 nebo § 421 občanského zákoníku, které jsou právnickou osobou nebo fyzickou osobou, jež při uzavírání kupní smlouvy jedná v rámci podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „kupující – podnikatel“).

Pokud se obchodní podmínky vztahují shodně na kupující – spotřebitele, tak na kupující – podnikatele, je dále v textu uvedeno pouze „kupující“ bez dalšího rozlišení.

Čl. II.

Uživatelský účet

Kupující může na základě registrace provedené v on-line obchodu prodávajícího přistupovat do svého uživatelského rozhraní, ze kterého může objednávat zboží, kurzy či poukazy (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující objednávat zboží a/nebo poukazy také bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Kurzy lze objednávat výhradně prostřednictvím uživatelského účtu zřízeného na základě registrace kupujícího.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží, kurzů či poukazů je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a v objednávce zboží, kurzu či poukazu jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací, které jsou nezbytné pro přístup do jeho uživatelského účtu. Za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami nenese prodávající odpovědnost.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, anebo pokud kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo z obchodních podmínek.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

Čl. III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Veškerá prezentace zboží, kurzů či služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen ohledně tohoto zboží, kurzů či služeb uzavřít kupní či jinou smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, kurzech nebo poukazech a popis jejich hlavních vlastností, včetně uvedení cen jednotlivého zboží, kurzů a poukazů. Ceny zboží, kurzů či poukazů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, s výjimkou nákladů spojených s balením a dodáním zboží/poukazů, které jsou uvedeny zvlášť. Ceny zboží, kurzů či poukazů zůstávají v platnosti po dobu, kdy se zobrazují ve webovém rozhraní obchodu. Prodávající je oprávněn ceny zboží, kurzů či poukazů kdykoliv upravit nebo změnit. To se netýká zboží, kurzu či poukazu, který již kupující objednal, za předpokladu, že prodávající zaslal kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím kupní či jinou smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, které jsou platné pouze při doručování zboží v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží, kurzů či poukazu vyplní kupující ve webovém rozhraní obchodu objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace (1) o objednávaném zboží, kurzu, poukazu, které kupující „vloží“ do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu, (2) o způsobu úhrady kupní ceny zboží, kurzu, poukazu, (3) údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; (4) informace o nákladech spojených s dodáním zboží; (5) zvláštní způsob balení, požadavek na nákup dárkového poukazu na určitou nominální hodnotu)(dále společně jen jako „objednávka“).

Kupující může před odesláním objednávky prodávajícímu zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, přičemž má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky až do doby odeslání závazné objednávky prodávajícímu. Kupující dokončí objednávku a odešle závaznou objednávku prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko, z něhož je zřejmé, že kupující potvrzuje závaznou objednávku (např. „Potvrdit závaznou objednávku“, popř. jiné tlačítko obdobného významu). Prodávající považuje údaje uvedené v objednávce za správné. Podmínkou pro odeslání objednávky prodávajícímu je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s obchodními podmínkami. V případě objednávky na kurz je podmínkou pro odeslání objednávky rovněž souhlas kupujícího – spotřebitele s tím, aby mu byl kurz prodávajícím dodán (zpřístupněn) před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, a bere tím výslovně na vědomí, že mu toto zákonné právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu zaniká.

Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu, popř. v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření kupní smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího.

Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky (akceptací) prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky prodávajícím je zasláno na elektronickou adresu kupujícího.

Pokud některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku, která se považuje za nový návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena zasláním potvrzení kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na adresu jeho elektronické pošty uvedenou v obchodních podmínkách. Přijetím takové objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně souhlasí.

Uzavřením kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím jsou smluvní strany touto smlouvou vázány a vznikají jim vzájemná práva a povinnosti vyplývající z takovéto smlouvy.

Prodávající v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky kupujícím s dodatkem nebo odchylkou.

Prodávající je oprávněn u jím nabízeného zboží, kurzů či poukazů stanovit maximální množství, které může kupující objednat a prodávající dodat. Stanovení tohoto limitu je pro kupujícího závazné a není oprávněn jej jakkoliv překročit či obejít.

Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení ani montáž dodávaného zboží.

Čl. IV.

Kupní cena, platební podmínky

Zboží a poukazy

Kupní cenu zboží/poukazy a případné náklady spojenéjeho dodáním může kupující uhradit prodávajícímu způsoby, které umožňuje při zadání objednávky on‑line obchod prodávajícího, přičemž pro jednotlivé platební možnosti (jsou-li v on‑line obchodě prodávajícího k dispozici) platí následující pravidla:

 1. Platba bezhotovostně platební kartou.
  • Platební karta musí mít povolené internetové platby a nastaven dostatečný limit.
 • Kupující postupuje během úhrady dle kroků sdělených mu v rámci příslušné internetové platební brány. Prodávající není povinen objednané zboží/ poukaz kupujícímu odeslat před uhrazením celé kupní ceny.

 

 1. Platba bezhotovostně on-line platbou;
 • Kupující postupuje během úhrady dle kroků sdělených mu v rámci příslušné internetové platební brány.
 • Prodávající není povinen objednané zboží/ poukaz kupujícímu odeslat před uhrazením celé kupní ceny.

 

 1. Platba bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. ú. 123-3960730207/0100
  • Kupující postupuje během úhrady dle kroků sdělených mu v rámci uzavření kupní smlouvy, přičemž je povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Prodávající není povinen objednané zboží/ poukázku kupujícímu odeslat před uhrazením celé kupní ceny.
  • Kupující je povinen uhradit cenu kurzu nejpozději v den splatnosti uvedený na faktuře zaslané prodávajícím po uzavření smlouvy na

 

 1. Platba na dobírku v hotovosti či platební kartou kurýrovi při převzetí v místě určeném kupujícím v objednávce.
  • Kupující hradí kupní cenu zboží/poukazy kurýrovi při převzetí.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží či poukazu ve smluvené výši. Není-li uvedeno dále výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou zboží či poukazu i náklady spojené s jejich dodáním (zejména dopravné, balné) kupujícímu.

Není-li stanoveno v příslušné faktuře vystavené prodávajícím na kupní cenu zboží/poukazu jinak, v případě bezhotovostní platby je kupní cena zboží/ poukazu splatná do pěti (5) dnů od uzavření kupní smlouvy. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu zboží/ poukazu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží/poukazu a považuje se za zaplacenou okamžikem předáním celé kupní ceny kurýrovi.

Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží či poukazu kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Prodávající si vyhrazuje právo vyžádat od kupujícího platbu celé kupní ceny předem formou bankovního převodu nebo zálohově, a to zejména v případě, že kupní cena objednaného zboží překročí částku 10.000 Kč (vč. případné DPH). V takových případech není možná platba zboží na dobírku a kupující bude na tuto skutečnost upozorněn před učiněním závazné objednávky.

Pokud je z důvodů na straně kupujícího nezbytné zboží/ poukaz doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým opakovaným doručováním, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, které tak mohou být kupujícímu dodatečně účtovány. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím úhradu těchto dodatečných nákladů na dodání zboží/poukazu před provedením opakovaného či jiného způsobu dodání/ doručení objednaného zboží/poukazu kupujícímu, popř. před převzetím zboží/poukazu kupujícím nebo jím určenou třetí osobou.

Kurzy

Zpřístupnění on-line kurzu je podmíněno zaplacením ceny objednaného kurzu uvedené v objednávce (dále jen „cena kurzu“). Cenu kurzu může kupující uhradit prodávajícímu způsoby, které umožňuje při zadání objednávky on‑line obchod prodávajícího, přičemž pro jednotlivé platební možnosti (jsou-li v on‑line obchodě prodávajícího k dispozici) platí následující pravidla:

 1. a) Platba bezhotovostně platební kartou;
 • Platební karta musí mít povolené internetové platby a nastaven dostatečný limit;
 • Kupující postupuje během úhrady dle kroků sdělených mu v rámci příslušné internetové platební brány.
 • Ihned po provedení platby celé ceny kurzu má kupující k dispozici zakoupený

 

 1. b) Platba bezhotovostně on-line platbou;
 • Kupující postupuje během úhrady dle kroků sdělených mu v rámci příslušné internetové platební brány.
 • Ihned po provedení platby celé ceny kurzu má kupující k dispozici zakoupený

 

 1. c) Platba bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. ú. 123-3960730207/0100
  • Kupující postupuje během úhrady dle kroků sdělených mu v rámci uzavření smlouvy na kurz, přičemž je povinen uhradit celou cenu kurzu společně s uvedením variabilního symbolu platby.
  • Kupující je povinen uhradit cenu kurzu nejpozději v den splatnosti uvedený na faktuře zaslané prodávajícím po uzavření smlouvy na
  • Prodávající není povinen objednaný kurz zpřístupnit před uhrazením celé ceny kurzu.

 

Není-li stanoveno v příslušné faktuře vystavené prodávajícím na cenu kurzu jinak, v případě bezhotovostní platby na bankovní účet prodávajícího je cena kurzu splatná do pěti (5) dnů od uzavření kupní smlouvy. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu kurzu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Faktury, evidence tržeb

Je-li to v obchodním styku obvyklé (zejména při bezhotovostní platbě na bankovní účet prodávajícího) nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Pokud dle zákona o evidenci tržeb podléhá platba kupní ceny zboží či služeb evidenci tržeb, je prodávají povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Čl. V.

Dodací podmínky

Dodání zboží

Kupujícímu je objednané zboží doručeno způsobem dle jeho volby výběrem jedné nebo více z následujících možností, pokud jsou dostupné jako možnosti dodání při zadávání objednávky v on‑line obchodě prodávajícího:

 1. Osobní odběr na provozovně prodávajícího uvedené v seznamu provozoven.
 2. Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna, Uloženka
 3. Doručení prostřednictvím dopravních společností Česká pošta, PPL CZ, DHL, Zásilkovna

 

Zboží, které je na webovém rozhraní obchodu označené „Skladem“, je prodávajícím expedováno kupujícímu zpravidla do tří (3) pracovních dnů ode dne připsání úhrady celé kupní ceny, včetně nákladů na dodání, na účet prodávajícího. Zboží takto neoznačené je prodávajícím expedováno ve lhůtě uvedené na webovém rozhraní obchodu u příslušného zboží, anebo ve lhůtě sjednané mezi kupujícím a prodávajícím.

Prodávající je dle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, kupující (popř. třetí osoba určená kupujícím) je povinen převzít zboží při dodání.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží/poukazů a počet balíků. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je kupující povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit e-mailem prodávajícímu na jeho elektronickou adresu michaela@lecivyuklid.cz, a dále dopravci, sepsat s dopravcem protokol o škodě a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Při shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že bylo plněno řádně bez vad.

Pokud kupující v rozporu s učiněnou objednávkou zboží nepřevezme, anebo jej nepřevezme ani v dodatečné lhůtě poskytnuté ve výzvě prodávajícím, popř. přepravcem, vzniká prodávajícímu právo odstoupit od kupní smlouvy. V případě, že prodávající z tohoto důvodu odstoupí od kupní smlouvy a prodávajícímu vznikly s takovou kupní smlouvou náklady, je kupující povinen takové náklady prodávajícímu nahradit s tím, že náhrada těchto nákladů je splatná ke dni odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím. Prodávající je oprávněn uvedený nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

Dodání poukazu

Poukaz se dodává výhradně v elektronické podobě (PDF) na elektronickou adresu kupujícího

, nebo na elektronickou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

Doba dodání poukazu je nejpozději do tří (3) pracovních dnů po řádném uhrazení objednávky; tento způsob dodání nabízí prodávající zdarma, dopravné se k celkové výši kupní ceny poukazu nepřipočítává.

 

 

Dodání/zpřístupnění kurzu

Prodávající dodá zakoupený kurz kupujícímu zpřístupněním digitálního obsahu kurzu po níže uvedenou dobu on-line formou, bez dodání hmotného nosiče. Potvrzením závazné objednávky kupující-spotřebitel dává souhlas s tím, aby mu byl kurz zpřístupněn před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy podle ust. § 1829 a násl. občanského zákoníku, a kupující tím bere výslovně na vědomí, že mu zaniká právo na odstoupení od smlouvy.

 

Pokud kupující platí cenu kurzu platební kartou či on-line platbou, bude mu zakoupený kurz zpřístupněn na uživatelském účtu bezprostředně po provedení platby.

 

Pokud kupující platí cenu kurzu bankovním převodem, bude mu kurz zpřístupněn na uživatelském účtu po uhrazení příslušné faktury na bankovní účet prodávajícího.

 

Zakoupený kurz bude kupujícímu zpřístupněn po dobu uvedenou při zadávání objednávky v on‑line obchodě prodávajícího, jinak dobu dvou (2) let od jeho zakoupení s tím, že ho kupující může po registraci na svém uživatelském účtu zhlédnout pro vlastní potřebu opakovaně bez omezení počtu zhlédnutí. Kurz mohou sledovat rovněž členové domácnosti kupujícího. Kupující však není oprávněn jakkoli kopírovat, stahovat, ukládat obsah kurzu nebo tento obsah jakkoli dále šířit nebo přehrávat (prezentovat) třetím osobám jiným než členům své domácnosti. Kupující nesmí jakkoli sdílet přístupové údaje k uživatelskému účtu ani přístupové údaje k přehrání příslušného kurzu.

 

Čl. VI.

Odstoupení od kupní smlouvy

 

Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v následujících případech, kdy:

 1. a) byla objednávka učiněna jinou osobou, než které náleží příslušný uživatelský účet, nebo byla učiněna z uživatelského účtu založeného jiným kupujícím za účelem překročení maximálního možného limitu objednatelného zboží,
 2. b) byla objednávka učiněna kupujícím, který již v minulosti porušil své povinnosti vůči prodávajícímu;
 3. c) došlo k vytvoření anebo potvrzení objednávky zjevnou systémovou poruchou počítačové sítě, softwarovou chybou nebo selháním lidského faktoru,
 4. d) se již zboží nevyrábí nebo nedodává, výrazným způsobem se změnila cena zboží dodávaného dodavatelem prodávajícího, zboží je dlouhodobě nedostupné,
 5. e) byla objednávka vyhotovena na zjevně pochybnou či neexistující doručovací adresu,
 6. f) byla objednávka učiněna za zjevně spekulativním účelem s tím, že vůle kupujícího zboží odebrat není vážná a toto je podloženo opakovaným předchozím odstoupením kupujícího od smlouvy bez udání relevantního důvodu,
 7. g) je objednané zboží vyprodáno a nelze jej nahradit kvalitativně a cenově rovnocenným zbožím,
 8. h) má být zboží nejprve dodáno třetí osobou prodávajícímu, a tato třetí osoba není schopna předmětné zboží prodávajícímu dodat,
 9. i) nebyla cena uhrazena ani ve lhůtě 14 dnů ode dne objednávky (resp. ve lhůtě uvedené na faktuře, pokud je tato lhůta delší než 14 dnů ode dne objednávky), popř. ani v další dodatečné lhůtě poskytnuté prodávajícím, pokud se rozhodl takovou lhůtu poskytnout,
 10. j) v dalších případech stanovených občanským zákoníkem nebo obchodními podmínkami.

Pokud nastane některá ze skutečností uvedených pod písmeny a) až j), bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu ve věci. V případě, že před odstoupením od kupní smlouvy prodávajícím kupující již kupní cenu či cenu kurzu nebo její část zaplatil, bude mu kupní cena či cena kurzu nebo její část vrácena zpět způsobem, kterým prodávající tuto cenu přijal.

 

Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím – spotřebitelem

Kupující – spotřebitel je oprávněn podle ust. § 1829 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po převzetí zboží či poukazu kupujícím nebo osobou určenou kupujícím (jinou než dopravce) (v případě kupní smlouvy na zboží či poukaz), anebo ve lhůtě 14 dno ode dne následujícího od uzavření smlouvy (v případě smlouvy o dodání kurzu). V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravce).

 

Kupující nemá právo odstoupit v případech uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku. Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit (1) od kupní smlouvy o dodávce zboží či poukazu, který byl upraven podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu; (2) od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně spojeno nebo smíseno s jiným zbožím; (3) od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal; (4) od smlouvy o zakoupení kurzu, pokud ho prodávající zpřístupní kupujícímu-spotřebiteli s předchozím výslovným souhlasem kupujícího-spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

Kupující – spotřebitel rovněž nemůže odstoupit od kupní smlouvy na poukaz na služby, jestliže tyto služby byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro od odstoupení od smlouvy. Kupující bere na vědomí, že pokud před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy kupující – spotřebitel uplatní poukaz na služby u prodávajícího anebo převede tuto poukázku na třetí osobu, má se za to, že kupující – spotřebitel dal předchozí výslovný souhlas s tím, aby prodávající poskytl služby v souladu s poukazem na služby ještě před uplynutím této lhůty pro odstoupení od smlouvy. O této skutečnosti je kupující – spotřebitel povinen informovat třetí osobu, na kterou poukaz převede před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle tohoto článku.

 

Pro účely uplatnění práva na odstoupení do smlouvy musí kupující – spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Pro odstoupení od kupní smlouvy podle tohoto článku může kupující – spotřebitel využít vzorový formulář), který je obsažen v příloze
č. 1 obchodních podmínek; kupující však není povinen takový formulář pro odstoupení použít. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující – spotřebitel zaslat na adresu elektronické pošty prodávajícího michaela@lecivyuklid.cz nebo adresu místa podnikání prodávajícího uvedenou v obchodních podmínkách. Přijetí formuláře potvrdí prodávající kupujícímu bezodkladně. Kupující, kterému byl dodán poukaz v elektronické PDF formě, zašle odstoupení od smlouvy prostřednictvím stejné elektronické adresy, na kterou poukaz obdržel.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy prodávajícímu před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupením od kupní smlouvy na zboží či poukaz se tato kupní smlouva od počátku ruší. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu – spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo prodávajícímu oznámení kupujícího – spotřebitele o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku způsobu dodání zvoleného kupujícím, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím).

Pro vrácení plateb prodávající použije stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčí jinak. V žádném případě tím nevzniknou kupujícímu-spotřebiteli další náklady.

Prodávající platbu vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že kupující zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

V případě, že před odstoupením od kupní smlouvy byl poukaz kupujícím nebo třetí osobou u prodávajícího uplatněn a prodávající zboží v souladu s poukazem kupujícímu nebo třetí osobě odeslal, popř. dodal, není prodávající povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující (popř. třetí osoba, která uplatnila poukázku) předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, podle toho, co nastane dříve.

Převzetí zboží

Po odstoupení od smlouvy zašle kupující – spotřebitel prodávajícímu na adresu místa podnikání prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zboží, který na základě uzavřené kupní smlouvy obdržel, a to ideálně v originálním balení, včetně obalu. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží/poukaz zpět před uplynutím této lhůty.

Náklady spojené s vrácením zboží/poukazu

Náklady spojené s navrácením zboží/poukazu při realizace práva na odstoupení od smlouvy podle tohoto článku nese kupující – spotřebitel, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží/poukazu

Kupující – spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty vráceného zboží/poukazu v důsledku nakládání s tímto zbožím/poukazem jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na úhradu takto vzniklého snížení hodnoty vráceného zboží/poukazu je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

Čl. VII.

Práva z vadného plnění

1) Kupující je spotřebitel nebo podnikatel a koupě se netýká jeho podnikatelské činnosti

 

Tento článek se vztahuje na případy:

 1. kupní smlouvy na zboží mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem; nebo mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem, kdy z okolností je zřejmé, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti;
 2. kupní smlouvy na zboží, kdy k úhradě zboží došlo uplatněním poukazu na zboží nebo dárkového poukazu, přičemž takový poukaz uplatnila osoba, která je spotřebitelem nebo podnikatelem, přičemž z okolností je zřejmé, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti.

Kupujícím se dále v tomto článku rozumí kupující nebo třetí osoba, která uzavřela kupní smlouvu na zboží, na kterou se tento článek vztahuje.

 

V takových případech se práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a v případě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

 

Pokud kupující poukazu na zboží nebo dárkového poukazu daruje (popř. jinak převede) poukaz třetí osobě, tímto převodem postupuje na tuto třetí osobu svá práva reklamovat vady zboží, včetně práva odstoupit od kupní smlouvy, a přijímat od prodávajícího plnění vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží zakoupené uplatněným poukazem na zboží či dárkovým poukazem. Tím není dotčeno právo kupujícího – spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy na poukaz v lhůtě 14 dnů od převzetí poukazu od prodávajícího s tím, že v takovém případě prodávající není povinen vrátit kupujícímu – spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující (popř. třetí osoba, která uplatnila poukázku) předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal (viz čl. VI. výše).

 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. To neplatí pro:

 1. vady u zboží prodávaných se slevou, jde-li o vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 2. opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
 3. u použitého zboží vady odpovídající míře obvyklého užívání nebo opotřebení, kterou věc měla v okamžiku převzetí zboží kupujícím;
 4. případy vyloučené vzhledem k povaze zboží.

Je-li na prodávaném zboží nebo v návodu připojeném ke zboží uvedeno datum spotřeby, v takovém případě se použijí se ustanovení občanského zákoníku o záruce za jakost s tím, že záruční doba končí k datu uvedeném na obalu zboží či v návodu připojenému ke zboží.

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout kupujícímu písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list.

Vadné plnění je podstatným porušením smlouvy

Jestliže vadné plnění představuje podstatné porušení smlouvy, může kupující (není-li dále uvedeno jinak):

 1. požadovat odstranění vady doručením nového zboží bez vady nebo chybějící části;
 2. požadovat odstranění vady opravou;
 3. získat přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 4. odstoupit od smlouvy.

Při oznámení konkrétní vady je kupující povinen informovat prodávajícího o tom, kterou z výše uvedených možností si kupující zvolil, a to buď ihned nebo bez zbytečného odkladu. Pokud si žádnou z výše zmíněných možností kupující nezvolí, uplatní se práva vyplývající z nepodstatného porušení – viz níže.

Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Kupující nemůže od smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. Výjimky stanoví občanský zákoník, zejména ust. § 2110 občanského zákoníku.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy, kdy je k tomu podle občanského zákoníku oprávněn, nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených občanským zákoníkem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly, nevyplývá-li z občanského zákoníku jinak (zejména z ust. § 2110 písm. d) občanského zákoníku, kdy nemůže kupující zcela nebo zčásti vrátit reklamované zboží prodávajícímu a namísto toho je povinen poskytnout prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch).

Vadné plnění je nepodstatným porušením smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením, má kupující právo požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Jestliže vadu včas prodávající neodstraní nebo ji odstranit odmítne, může kupující uplatnit nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy; takto zvolenou možnost je pak možné změnit pouze se souhlasem prodávajícího.

Nárok na odstranění vady dodáním nové věci nebo výměnou její součásti může kupující uplatnit i v případech, kdy je možné vadu odstranit, ale zboží není možné používat vzhledem k opakovanému výskytu vady po opravě nebo k velkému počtu vad. V takových případech je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

Kupující může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Má-li kupující nárok na odstranění vady, má kupující rovněž nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Toto právo je třeba uplatnit ve lhůtě jednoho měsíce po uplynutí lhůty pro vytknutí vady.

Reklamace vady

Jestliže vadu kupující neoznámí bez zbytečného odkladu poté, co ji při včasné prohlídce a vynaložení dostatečné péče zjistit mohl, soud kupujícímu práva z vadného plnění nepřizná. Totéž platí i pro skrytou vadu, která nebyla oznámena bez zbytečného odkladu poté, co kupující mohl vadu při dostatečné péči zjistit mohl, nejpozději však do dvou (2) let od okamžiku, kdy bylo zboží kupujícímu odevzdáno.

Práva z vadného plnění, jakož i práva ze záruky za jakost uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v místě podnikání prodávajícího či na emailové adrese prodávajícího michaela@lecivyuklid.cz. Při reklamaci kupující sdělí vytýkané vady reklamovaného zboží a požadovaný způsob vyřízení reklamace. Pokud při reklamaci není prodávajícímu předloženo reklamované zboží, je nutné prodávajícímu předat rovněž fotodokumentaci dokládající stav reklamovaného zboží. Tím není dotčeno právo prodávajícího si vyžádat dodatečné dodání reklamovaného zboží do místa reklamace, zejména pokud vadu reklamovaného zboží nelze posoudit ze zaslané fotodokumentace. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu při řešení reklamace součinnost.

Prodávající vystaví kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace (reklamační protokol), popř. též potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. V reklamačním protokolu bude uvedeno zejména datum uplatnění reklamace, obsah reklamace (popis konkrétní reklamované vady), způsob vyřízení reklamace vyžadovaný kupujícím a další údaje uvedené v zákoně o ochraně spotřebitele. Po vyřízení reklamace doplní prodávající do reklamačního protokolu datum a způsob vyřízení reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace nebo reklamované zboží, pokud vadu nelze posoudit ze zaslané fotodokumentace. Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů či dodání reklamovaného zboží od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů či reklamovaného zboží kupujícím.

Prodávající obeznámí kupujícího o vyřízení reklamace e-mailem na elektronickou adresu kupujícího, popř. písemnou formou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce zboží. V případě zamítnutí reklamace sdělí prodávající kupujícímu důvod zamítnutí reklamace

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

2) Kupující je podnikatel a koupě se týká také jeho podnikatelské činnosti

Tento článek se vztahuje na případy uzavření:

 1. a) kupní smlouvy na zboží mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem, kdy z okolností je zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti;
 2. b) kupní smlouvy na zboží, kdy k úhradě zboží došlo uplatněním poukazu na zboží nebo dárkového poukazu, přičemž takový poukaz uplatnila osoba, která je spotřebitelem nebo podnikatelem, přičemž z okolností je zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti.

V takových případech se práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy a neuplatní se práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z ust. § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

3) Reklamace kurzu

 

Postup při reklamaci vad kurzu kupujícím a práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti za vady zakoupeného kurzu se řídí ust. § 1914 až 1925 občanského zákoníku, popř. též zákonem o ochraně spotřebitele, je-li kupující spotřebitelem.

 

Kupující je povinen otestovat před uhrazením ceny kurzu, zda mu přehrávání kurzu ve formě video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná úvodní ukázková videa na webové stránce prodávajícího. Úhradou ceny kurzu kupující potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotný kurz. Prodávající je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci z tohoto důvodu.

 

Prodávající je zavázán plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné zakoupený kurz použít podle kupní smlouvy, a rovněž podle účelu kupní smlouvy, pokud je účel znám prodávajícímu i kupujícímu.

 

Jedná-li se o vadu odstranitelnou, může se nabyvatel domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Jedná-li se o vadu neodstranitelnou a nelze-li pro ni kurz řádně užívat, může kupující buď odstoupit od smlouvy anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

 

Vadu je kupující povinen vytknout (reklamovat) bez zbytečného odkladu poté, kdy byl zakoupený kurz kupujícímu zpřístupněn, a kdy tak kupující mohl vadu zjistit, nejpozději do šesti měsíců od zpřístupnění kurzu kupujícímu. Kupující je povinen vadu reklamovat buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Při reklamaci a vyřízení reklamace postupují kupující a prodávající obdobným způsobem jako při reklamaci vad dodaného zboží, jak je popsáno výše v čl. VII. bod 1) a 2) výše.

 

Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že nemožnost přehrát kurz z důvodu nedostupnosti uživatelského účtu kupujícího z důvodů uvedených čl. II těchto podmínek není vadou kurzu.

 

4) Reklamační práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží hrazeného formou poukazu

 

V případě, že kupující podle čl. VI. bod 1) nebo 2) výše vznikne nárok na přiměřenou slevu reklamovaného zboží anebo vrácení kupní ceny reklamovaného zboží (v případě odstoupení od smlouvy) a toto zboží zcela nebo zčásti uhradil kupující prodávajícímu dárkovým poukazem (poukaz na zboží, dárkový poukaz), pak je prodávající povinen vrátit kupujícímu peněžní plnění jen v tom rozsahu, v jakém byla kupní cena reklamovaného zboží hrazena v penězích (tj. nikoli poukázkou); zbytek plnění je prodávající oprávněn vrátit kupujícímu prostřednictvím náhradního dárkového poukazu odpovídající hodnoty.

 

Pokud kupující reklamované zboží uhradil zcela nebo zčásti poukazem vystaveným na toto konkrétní zboží a prodávající není schopen dodat bezvadné náhradní zboží, pak prodávající vrací kupujícímu odpovídající finanční částku namísto náhradního dárkového poukazu.

 

5) Reklamace vad poukazu

 

Poukaz a jeho vizuální vzhled, chybný text či záměnu lze reklamovat u prodávajícího na elektronické adrese prodávajícího michaela@lecivyuklid.cz, kdy je třeba uvést číslo objednávky, kód poukazu a důvod reklamace.

 

Čl. VIII.

Ochrana duševního vlastnictví

 

Veškerý obsah kurzů je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich výlučným nositelem je prodávající, popřípadě příslušní poskytovatelé licence. Zpřístupněním kurzu kupujícímu mu nevzniká žádné oprávnění k zachycení, zobrazování, rozmnožování či rozšiřování podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů obsažených v kurzu či týkajících se osoby (osob), které v kurzu vystupuje, včetně jména, příjmení, akademického titulu takové osoby (osob); kupujícímu ani nevzniká žádné oprávnění ke zpracování a/nebo zařazení obsahu kurzu, popř. jeho části, do jiného díla audiovizuálního nebo k marketingovým účelům. Jakékoli takové využití obsahu kurzů je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy.

 

Kupující nesmí užívat kurz nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu či pro potřebu osob patřících do společné domácnosti kupujícího. Zejména je zakázáno, aby bez prokazatelného předchozího souhlasu prodávajícího užíval kupující kurz nebo jeho část formou šíření nebo kopírování či ho jinak dále technicky upravoval či zpracovával.

 

Čl. IX.

Podmínky uplatnění poukazu

Poukaz vždy obsahuje tyto informace: jedinečný kód, datum platnosti, předmět poukazu (konkrétní věc anebo specifikace služby, včetně hodinového rozsahu) nebo zda je možné předmět poukazu zvolit (dárkové poukazy v určité monetární hodnotě), hodnota poukazu (u dárkových poukazů v určité monetární hodnotě), informace, jakým způsobem může být uplatněn, odkaz na existenci obchodních podmínek a kde je lze nalézt.

Poukaz je formou ceniny s určitou monetární hodnotou, kterou lze využít buď k úhradě konkrétního zboží či kurzu uvedeného na poukaze, nebo k úhradě jakéhokoli zboží prodávaných na e-shopu prodávajícího či služeb poskytovaných prodávajícím.

Poukaz lze uplatnit výhradně u prodávajícího, tj. zadáním kódu poukazu při nákupu zboží či kurzu na on‑line obchodu prodávajícího (na webovém rozhraní obchodu) nebo nákupem služeb poskytovaných prodávajícím. Poukaz může být uplatněn pouze s čitelným a platným kódem poukazu, a to v době platnosti poukazu.

Uplatnění poukazu na služby je podmíněno předchozí rezervací služeb v určitém termínu sjednaném s prodávajícím prostřednictvím elektronické adresy prodávajícího michaela@lecivyuklid.cz s tím, že žádost o rezervaci termínu musí být učiněna u prodávající alespoň jeden (1) měsíc před koncem platnosti poukazu, aby termín mohl být sjednán v rámci platnosti poukazu.

Poukaz je přenositelný na třetí osobu, tzn. může jej uplatnit nejen kupující, ale též jakákoli třetí osoba, která jej jako první uplatní u prodávajícího. Prvním uplatněním kódu poukazu při nákupu zboží či služeb u prodávajícího zaniká platnost kódu poukazu, a již nemůže být znovu použit.

Pokud kupující převede (daruje) poukaz na třetí osobu, převádí tím své právo uhradit  poukazem za podmínek stanovených kupní smlouvou, resp. těmito obchodními podmínkami, (zcela nebo částečně) cenu zboží či služeb do výše monetární hodnoty poukazu, a dále veškerá práva vyplývající pro kupujícího zboží či služeb z těchto obchodních podmínek a/nebo z příslušných právních předpisů, zejména z občanského zákoníku, včetně práva na přijetí plnění z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží a práva na odstoupení od smlouvy. Převedením poukazu na třetí osobu však nedochází k převodu práva kupujícího – spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy na poukaz v prvních 14 dnech od převzetí poukazu podle ust. § 1829 a násl. občanského zákoníku.

Poukaz na konkrétní finanční částku (dárkový poukaz o určité nominální hodnotě) musí být využit jednorázově, tj. musí být učiněna objednávka alespoň na celou nominální hodnotu poukazu. Pokud kupující uplatní u prodávajícího dárkový poukaz na konkrétní finanční částku a pokud cena daného zboží nebo služeb není zcela kryta nominální hodnotou poukázky, je možné požadované zboží či služby doplatit penězi.

Poukaz na konkrétní

zboží či

kurz lze uplatnit pouze jednorázově.

U poukazu na služby lze uplatnění rozložit po jednotlivých lekcích po 1,5 hod, nebude-li v konkrétním případě sjednáno s prodávajícím jiný způsob rozložení poskytovaných lekcí na základě daného poukazu. V případě překročení hodnoty poukazu při jeho uplatnění, zákazník přeplatek uhradí přímo provozovateli při uplatňování dárkového poukazu

Hodnota poukazu není úročena a nelze ji vyměnit za hotové peníze, nelze na jejím základě požadovat bankovní převod finančních prostředků, a to po uplynutí lhůty platnosti poukazu. Poukazy dále nelze započítat proti neuhrazeným pohledávkám. Při nevyčerpání nominální hodnoty poukazu nelze vyplatit vzniklý rozdíl v penězích. Poukaz nelze uplatnit na nákup dalších poukazů.

Platnost poukazu je časově omezena dobou platnosti uvedenou na poukazu (buď do konkrétního data anebo určitým počtem dní/měsíců od zakoupení. Uplynutím doby platnosti poukazu práva spojená s poukazem zaniká. Na základě individuální dohody s prodávajícím lze nevyužitý poukaz po uplynutí doby jeho platnosti vyměnit za poukaz stejné nominální hodnoty a se stejnou dobou platnosti; prodávající je však oprávněn účtovat osobě, která žádá o výměnu poukazu, manipulační poplatek spojený s výměnou poukazu ve výši 200,- Kč, a dále úhradu nákladů dopravy spojených s doručením náhradního tištěného poukazu.

Prodávající není odpovědný za jakékoliv fyzické poškození poukazu vzniklé ze strany kupujícího nebo třetí osoba, na kterou byl poukaz převeden.

Prodávající neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou v důsledku ztráty poukazu či kódu ze strany kupujícího či třetí osoby, na kterou byl poukaz převeden, anebo v důsledku odcizení či neoprávněného užití poukazu či kódu bez souhlasu či vědomí kupujícího či třetí osoby, na kterou byl poukaz převeden.  V případě ztráty poukazu nemůže být poukaz nijak nahrazen.

Kupující není oprávněn, jakkoliv zasahovat do grafické podoby poukazu, kopírovat jej, měnit obsah.

Čl. X.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování dle §1826 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku.

Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Kupujícímu mohou být písemnosti doručovány na elektronickou adresu kupujícího obsaženou v objednávce kupujícího.

Pokud bude prodávajícímu a kupujícímu v jejich plnění bránit případ vyšší moci, nebudou odpovědni za porušení svých povinností, které vyplývají z kupní smlouvy. Prodávající a kupující však vynaloží veškeré úsilí, aby minimalizovali jakoukoli škodu takto způsobenou. Vyšší mocí se rozumí jakákoli nepředvídatelná výjimečná situace či událost mimo kontrolu prodávajícího nebo kupujícího, která mu brání v plnění jeho závazků vyplývajících z kupní smlouvy a nebyla zapříčiněna chybou nebo nedbalostí na jejich straně, přičemž bude prokázáno, že ji nebylo možné překonat ani s vynaložením veškeré řádné péče. Nepředvídatelnou výjimečnou situací či událostí se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí požáry, války, občanské nepokoje, stávky, havárie, povodně, záplavy, povětrnostní vlivy a jiné přírodní katastrofy, a další podobné situace či události mající vliv na schopnost plnění povinností prodávajícím nebo kupujícím a vymykají se jejich kontrole a vlivu nebo z jiných objektivních důvodů neumožňují realizaci plnění dle kupní smlouvy. Trvá-li stav vyšší moci po dobu delší než 10 dnů, má prodávající i kupující právo od kupní smlouvy odstoupit.

Informační povinnost související se zpracováním osobních údajů kupujícího plní prodávající prostřednictvím samostatného dokumentu, který je dostupný na webové stránce prodávajícího

 

Čl. XI.

Řešení stížností a sporů, dozorové orgány

Prodávající zajišťuje vyřizování stížnosti kupujícího – spotřebitele prostřednictvím elektronické adresy prodávajícího michaela@lecivyuklid.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

V případě sporu se tyto smluvní strany zavazují učinit vše pro jeho smírné vyřešení, přičemž se prodávající zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení tohoto sporu s kupujícím.

Pro mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem z kupní smlouvy je možné využít platformu pro řešení sporů on-line, která se nachází na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013
o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line), je kontaktním místem Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

V případě, že nedojde ke smírnému narovnání sporu mimosoudní formou, budou spory mezi smluvními stranami vzniklé na základě nebo v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou rozhodovány u obecných soudů věcně a místně příslušných podle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

 

Čl. XII.

Závěrečná ustanovení

Pokud je smluvní stranou kupní smlouvy kupující – spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

Pokud je smluvní stranou kupní smlouvy kupující – podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami a občanským zákoníkem.

Obsahuje-li vztah založený kupní smlouvou mezinárodní prvek, pak smluvní strany sjednávají, že takový právní vztah se řídí českým právem. Kupující – spotřebitel není volbou práva dle předchozí věty zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a která by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Obsah obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit nebo doplňovat, přičemž tím nejsou dotčena práva a povinnosti, které vznikly po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Aktuální znění obchodních podmínek, jakož i jejich předchozí verze, jsou přístupné na webových stránkách prodávajícího.

Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě; v takovém případě má přednost ujednání obsažená v kupní smlouvě.

Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu je možné přes internetový obchod prodávajícího uzavřít pouze v českém jazyce.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.

Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování: 252 10 Líšnice, č.p. 20

telefon: +420 731 558 486

adresa elektronické pošty michaela@lecivyuklid.cz

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2021.

 

 

PŘÍLOHA Č. 1: Formulář oznámení o odstoupení od kupní smlouvy ke stažení.